سربرگ

ارزش ها و اصول دفتر مشاوره عتیقه چی

مدل کار دفتر عتیقه چی

امانت داری: اطلاعات، امور، وضعیت و برنامه های مشتری حوزه و حریم خصوصی ایشان است و نباید به هیچ عنوان در اختیار فرد دیگری قرار گیرد.

اخلاق گرایی: مشتری برای رفع مسئله و ایجاد فرصت رشد برای خود مسائل درونی خود را با ما در میان می گذارد و ما مراقب هستیم از این آشکارسازی به قصد یا نحو سواستفاده نشود. پروفایل اخلاقی ما همچنین بر رفتارهای اجتماعی و زیست محیطی ما نیز دیکته می شود.

علم گرایی: ما همواره مجهز به پیشرفته ترین فناوری های مرتبط هستیم. ما اختصاصا شیوه هایی که مبنا و بنیه ی کافی علمی یا مبنای معتبر تجربی دارند را ترویج و استفاده می کنیم.

خبره گرایی: ما بین نگاه خام و پخته تفاوت های واضحی تشخیص می دهیم. ما از پیچیدگی نمی ترسیم و به این گفته ی آینشتاین قائلیم که "هر چیزی باید تا حد ممکن ساده گردد، اما نه ساده تر از آنچه هست."