سربرگ

مقایسه خدمات دفتر مشاوره عتیقه چی با شیوه های دیگر مشاوره مدیریت

مدل متخصص

مدل کار دفتر عتیقه چی

مدل انتقادی

مشاوره یعنی حل مسئله مشتری با انتقال دانش مشاور به سازمان مشتری

مشاوره یعنی یاری مشتری در حل مسائل خود با ترکیب تخصص مشاور با دانش عمیق مشتری در مورد سازمان خودش، از طریق شکل دهی و مذاکره پرسپکتیوها و دیدگاه های متفاوت

مشاوره یعنی مشتری کاملا حس کند برای چیز ارزشمندی پول می دهد؛ همچنین یعنی توزیع و تبلیغ مد روز و محصولات داغ دنیای مدیریت

مشاورین متخصص توانایی حل مسئله مشتری را دارند؛ مشتری عامی است و از فرآیند حل مسئله کنار گذاشته می شود

مشاور و مشتری هر دو دانش مرتبط و تاثیر گذار برای حل مسئله دارند

به علت مدل تراکنشی و معنوی کار مشاور، مشتری از ارزیابی اثر مشاوره قبل یا بعد از مشاوره ناتوان است

تعامل شامل انتقال اطلاعات از مشتری به مشاور و انتقال دوطرفه راهکارها است. چیستی کانال ارتباطی، ویژگی های پیام و ظرفیت انگیزش و جذب پیام نیروهای درگیر در موفقیت مشاوره موثر است

تعامل مشاور-مشتری یک فرآیند مشترک یادگیری است؛ طی آن طرفین به کاوش، آزمایش و چانه زنی بر سر مواضع، تفاسیر و تجربیات مشاور و مشتری می نشینند

تعامل یعنی مشاور تصویر و برندی از خود و محصولات می سازد و داستان هایی نقل می کند؛ مشتری مخاطب است؛ مهارت های نمایشگری و مجری گری بخش مهمی از فرآیند تعامل است